Milvus migrans 1, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 2, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 3, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 4, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet
Milvus migrans 5, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 6, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 7, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 8, Zwarte wouw, Saxifraga-Jan van der Straaten
Milvus migrans 9, Zwarte wouw, Saxifraga-Piet Munsterman Milvus migrans 11, Zwarte wouw, Saxifraga-Mark Zekhuis Milvus migrans 12, Zwarte wouw, Saxifraga-Kees van Berkel Milvus migrans 13, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet
Milvus migrans 14, Zwarte wouw, Saxifraga-Joerg Mager Milvus migrans 15, Zwarte wouw, Saxifraga-Mark Zekhuis Milvus migrans 16, Zwarte wouw, Saxifraga-Mark Zekhuis Milvus migrans 17, Zwarte wouw, Saxifraga-Mark Zekhuis
Milvus migrans 18, Zwarte wouw, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Milvus migrans 19, Zwarte wouw, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Milvus migrans 20, Zwarte wouw, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Milvus migrans 21, Zwarte wouw, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Milvus migrans 22, Zwarte wouw, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Milvus migrans 23, Zwarte wouw, Saxifraga-Joerg Mager Milvus migrans 24, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet Milvus migrans 25, Zwarte wouw, Saxifraga-Martin Mollet