SK, Banskobystricky kraj, Ipel 1, Saxifraga-Sasha van der Sleesen SK, Banskobystricky kraj, Ipel 5, Saxifraga-Sasha van der Sleesen SK, Banskobystricky kraj, Ipel 6, Saxifraga-Sasha van der Sleesen