Cornu aspersum 1, Segrijnslak, Saxifraga-Rudmer Zwerver Cornu aspersum 2, Segrijnslak, Foto Fitis-Sytske Dijksen Cornu aspersum #08545 : Cornu aspersum, Garden snail, Segrijnslak, Juveniel Cornu aspersum #02611 : Cornu aspersum, Garden snail, Segrijnslak