Leathesia marina 1, Valse oesterdief, Saxifraga-Foto Fitis-Sytske Dijksen