Xanthoria parietina 1, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parientina 08 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parietina 3, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parientina : Xanthoria parietina, Groot dooiermos
Xanthoria parietina 5, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parientina 15 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parietina 7, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parientina 16 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos
Xanthoria parietina 9, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parientina 19 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parietina 11, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parientina 20 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos
Xanthoria parientina 21 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parientina 24 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parientina 25 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parietina 16, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas
Xanthoria parietina #04291 : Xanthoria parietina, Groot dooiermos Xanthoria parietina 18, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parietina 19, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parietina 20, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten