Xanthoria parietina 1, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parietina 2, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 3, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parietina 4, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas
Xanthoria parietina 5, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parietina 6, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 7, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parietina 8, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas
Xanthoria parietina 9, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parietina 10, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 11, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parietina 12, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas
Xanthoria parietina 13, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 14, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 15, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 16, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas
Xanthoria parietina 17, Groot dooiermos, Saxifraga-Ab H Baas Xanthoria parietina 18, Groot dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria parietina 19, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria parietina 20, Groot dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten