Physcia adscendens 1, Kapjesvingermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Physcia adscendens 2, Kapjesvingermos, Saxifraga-Ab H Baas