Cladonia portentosa 1, Open rendiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia portentosa 2, Open rendiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladina portentosa #03839 : Cladina portentosa, Open rendiermos Cladonia portentosa 4, Open rendiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten
Cladonia portentosa 5, Open rendiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Cladonia portentosa 6, Open rendiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten