Cladonia fimbriata 1, Kopjes-bekermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Cladonia fimbriata 2, Kopjes-bekermos, Saxifraga-Rutger Barendse Cladonia fimbriata 3, Kopjes-bekermos, Saxifraga-Rik Kruit