Leptogium schraderi 1, Kalkzwelmos, Saxifraga-Rutger Barendse Leptogium schraderi 2, Kalkzwelmos, Saxifraga-Rutger Barendse Leptogium schraderi 3, Kalkzwelmos, Saxifraga-Rutger Barendse