Hypogymnia tubulosa 1, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten Hypogymnia tubulosa 2, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten Hypogymnia tubulosa 3, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten Hypogymnia tubulosa 4, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten
Hypogymnia tubulosa 5, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten Hypogymnia tubulosa 6, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten Hypogymnia tubulosa 7, Witkopschorsmos, Saxifraga-Jan van der Straaten