Diploicia canescens 1, Kauwgommos, Saxifraga-Jan van der Straaten Diploicia canescens 2, Kauwgommos, Saxifraga-Rutger Barendse Diploicia canescens 3, Kauwgommos, Saxifraga-Rutger Barendse Diploicia canescens 4, Kauwgommos, Saxifraga-Rutger Barendse
Diploicia canescens 5, Kauwgommos, Saxifraga-Jan van der Straaten