Cladonia ramulosa 1, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 2, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 3, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 4, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Cladonia ramulosa 5, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 6, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 7, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 8, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Cladonia ramulosa 9, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 10, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 11, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 12, Rafelig bekermos, Saxifraga-Rutger Barendse
Cladonia ramulosa 13, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 14, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia ramulosa 15, Rafelig bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen