Cladonia borealis 1, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia borealis 2, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia borealis 3, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia borealis 4, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Cladonia borealis 5, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia borealis 6, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia borealis 7, Plomp bekermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cladonia borealis 8, Plomp bekermos, Saxifraga-Rutger Barendse