Herpotrichia herpotrichoides 1, Micro, Saxifraga-Lucien Rommelaars Herpotrichia herpotrichoides 2, Micro, Saxifraga-Lucien Rommelaars Herpotrichia herpotrichoides 3, Micro, Saxifraga-Lucien Rommelaars Herpotrichia herpotrichoides 4, Micro, Saxifraga-Lucien Rommelaars