Exidia plana 1, Zwarte trilzwam, Saxifraga-Peter Meininger Exidia plana 2, Zwarte trilzwam, Saxifraga-Lucien Rommelaars Exidia plana 3, Zwarte trilzwam, Saxifraga-Lucien Rommelaars Exidia plana 4, Zwarte trilzwam, Saxifraga-Lucien Rommelaars