Ceriporia excelsa 1, Roze wasporia, Saxifraga-Lucien Rommelaars Ceriporia excelsa 2, Roze wasporia, Saxifraga-Lucien Rommelaars Ceriporia excelsa 3, Roze wasporia, Saxifraga-Lucien Rommelaars Ceriporia excelsa 4, Roze wasporia, Saxifraga-Lucien Rommelaars
Ceriporia excelsa 5, Roze wasporia, Saxifraga-Lucien Rommelaars Ceriporia excelsa 6, Roze wasporie, Saxifraga-Lucien Rommelaars Ceriporia excelsa 7, Roze wasporie, Saxifraga-Lucien Rommelaars