Serapias neglecta

Serapias neglecta 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen