Oxalis latifolia

Oxalis latifolia 1, Saxifraga-Rutger Barendse