Lithospermum tenuiflorum

Lithospermum tenuiflorum 1, Saxifraga-Jasenka Topic