Linaria saxatilis

Linaria saxatilis 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen