Lemna minor, Common Duckweed

Lemna minor 1, Klein kroos, Saxifraga-Jasenka Topic Lemna minor 2, Klein kroos, Saxifraga-Jasenka Topic Lemna minor 3, Klein kroos, Saxifraga-Peter Meininger