Kickxia spuria, Round-leaved cancerwort

Kickxia spuria 1, Eironde leeuwenbek, Saxifraga- Peter Meininger Kickxia spuria 2, Eironde leeuwenbek, Saxifraga- Peter Meininger