Euphorbia segetalis

Euphorbia segetalis 1, Saxifraga-Piet Zomerdijk