Euphorbia pithyusa

Euphorbia pithyusa 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen