Centaurea pseudophrygia

Centaurea pseudophrygia 1, Saxifraga-Jasenka Topic