Campanula fenestrellata

Campanula fenestrellata 1, Saxifraga-Jasenka Topic