Borago officinalis, Borage

Borago officinalis 1, Bernagie, Saxifraga-Peter Meininger Borago officinalis 2, Bernagie, Saxifraga-Peter Meininger Borago officinalis 3, Bernagie, Saxifraga-Jan van der Straaten Borago officinalis 4, Bernagie, Saxifraga-Jan van der Straaten
Borago officinalis 5, Bernagie, Saxifraga-Jan van der Straaten Borago officinalis 6, Bernagie, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Borago officinalis 7, Bernagie, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Borago officinalis 8, Saxifraga-Jan van der Straaten
Borago officinalis 9, Saxifraga-Jan van der Straaten Borago officinalis 10, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Borago officinalis 11, Saxifraga-Jan van der Straaten Borago officinalis 12, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Borago officinalis 13, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Borago officinalis 14, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Borago officinalis 15, Bernagie, Saxifraga-Jan van der Straaten Borago officinalis 16, Saxifraga-Rutger Barendse
Borago officinalis 17, Bernagie, Saxifraga-Jan van der Straaten Borago officinalis 18, Bernagie, Saifraga-Peter Meininger Borago officinalis 19, Bernagie, Saxifraga-Rutger Barendse Borago officinalis 20, Bernagie, Saxifraga-Rutger Barendse
Borago officinalis 21, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort Borago officinalis 22, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort Borago officinalis 23, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort Borago officinalis 24, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort
Borago officinalis 25, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort Borago officinalis 26, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort Borago officinalis 27, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort Borago officinalis 28, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort
Borago officinalis 29, Bernagie, Saxifraga-Ed Stikvoort