Astydamia latifolia

Astydamia latifolia 1, Saxifraga-Jeroen Willemsen