Anthriscus sylvestris, Cow Parsley

Anthriscus sylvestris 1, Fluitenkruid, Saxifraga-Marijke Verhagen Anthriscus sylvestris 2, Fluitenkruid, Saxifraga-Marijke Verhagen Anthriscus sylvestris 3, Fluitenkruid, Saxifraga-Marijke Verhagen Anthriscus sylvestris 4, Fluitenkruid, Saxifraga-Marijke Verhagen
Anthriscus sylvestris 5, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 6, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 7, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 8, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten
Anthriscus sylvestris 9, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 01 #47274 : Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris Anthriscus sylvestris 01 #47273 : Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris Anthriscus sylvestris 01 #47271 : Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris 13, Fluitenkruid, Saxifraga-Ab H. Baas Anthriscus sylvestris 14, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 15, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 16, Fluitenkruid, Saxifraga-Peter Meininger
Anthriscus sylvestris 17, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 18, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthriscus sylvestris 19, Fluitenkruid, Saxifraga-Jan van der Straaten Fluitenkruid staat te bloeien  Fluitenkruid staat te bloeien in een berm : Anthriscus sylvestris, Fluitekruid, Fluitenkruid, flora, hollands, kant, mei, plant
Anthriscus sylvestris 01 #47274 : Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris Anthriscus sylvestris 01 #47273 : Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris Anthriscus sylvestris 01 #47271 : Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris Anthriscus sylvestris 24, Fluitenkruid, Saxifraga-Ab H. Baas