Adenostyles glabra

Adenostyles glabra 1, Saxifraga-Jan van der Straaten Adenostyles glabra 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Adenostyles glabra 3, Saxifraga-Jan van der Straaten Adenostyles glabra 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Adenostyles glabra 5, Saxifraga-Jan van der Straaten Adenostyles glabra 6, Saxifraga-Jan van der Straaten Adenostyles glabra 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Adenostyles glabra 8, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Adenostyles glabra 9, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Adenostyles glabra 10, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen