Blidingia minima 1, Klein darmwier, Saxifraga-Rutger Barendse Blidingia minima 2, Klein darmwier, Saxifraga-Rutger Barendse