Althenia orientalis

Althenia orientalis 1, Saxifraga-Santos Cirujano Bracamonte