P, Acores, Pico, Lajes do Pico 1, Saxifraga-Bart Vastenhouw