HR, Kvarnerski zaljev, Rab 1, Saxifraga-Jasenka Topic HR, Kvarnerski zaljev, Rab 2, Saxifraga-Jasenka Topic