PL, Podlaskie, Lomza, Narew 1, Saxifraga-Hans Boll PL, Podlaskie, Lomza, Narew 2, Saxifraga-Hans Boll PL, Podlaskie, Lomza, Narew 3, Saxifraga-Hans Boll PL, Podlaskie, Lomza, Narew 4, Saxifraga-Hans Boll