Enoicyla pusilla 1, Landkokerjuffer and Formica rufa, Rode bosmier, Foto Fitis-Sytske Dijksen Enoicyla pusilla 2, Landkokerjuffer, Foto Fitis-Sytske Dijksen Enoicyla pusilla #45589 : Enoicyla pusilla