Leucorrhinia caudalis, Bulbous White-faced Darter

Leucorrhinia caudalis 1, Sierlijke witsnuitlibel, female, Saxifraga-Robert Ketelaar Leucorrhinia caudalis 2, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 3, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 4, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis
Leucorrhinia caudalis 5, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 6, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 7, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 8, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis
Leucorrhinia caudalis 9, Sierlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 10, Serlijke witsnuitlibel, Saxifraga-Mark Zekhuis Leucorrhinia caudalis 11, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist Leucorrhinia caudalis 12, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist
Leucorrhinia caudalis 13, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist Leucorrhinia caudalis 14, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist Leucorrhinia caudalis 15, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist Leucorrhinia caudalis 16, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist
Leucorrhinia caudalis 17, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist Leucorrhinia caudalis 18, Sierlijke Wisnuitlibel, Saxifraga-Henk Baptist