Plegadis falcinellus 1, Zwarte ibis, Saxifraga-Luc Hoogenstein Plegadis falcinellus 2, Zwarte ibis, Saxifraga-Luc Hoogenstein Plegadis falcinellus 3, Zwarte ibis, Saxifraga-Luc Hoogenstein Plegadis falcinellus 4, Zwarte ibis, Saxifraga-Luc Hoogenstein
Plegadis falcinellus 5, Zwarte ibis, Saxifraga-Luc Hoogenstein Plegadis falcinellus 6, Zwarte ibis, Saxifraga-Luc Hoogenstein Plegadis falcinellus 7, Zwarte ibis, Saxifraga-Arie de Knijff Plegadis falcinellus 8, Zwarte ibis, Saxifraga-Jan van der Straaten
Plegadis falcinellus 9, Zwarte ibis, Saxifraga-Jan van der Straaten Plegadis falcinellus 10, Zwarte ibis, Saxifraga-Jan van der Straaten Plegadis falcinellus 11, Zwarte ibis, Saxifraga-Jan van der Straaten Plegadis falcinellus 12, Zwarte ibis, Saxifraga-Jan van der Straaten
Plegadis falcinellus 13, Zwarte ibis, Saxifraga-Bart Vastenhouw Plegadis falcinellus 14, Zwarte ibis, Saxifraga-Bart Vastenhouw Plegadis falcinellus 15, Zwarte ibis, Saxifraga-Mark Zekhuis Plegadis falcinellus 16, Zwarte ibis, Saxifraga-Dirk Hilbers
Plegadis falcinellus 17, Zwarte ibis, Saxifraga-Mark Zekhuis Plegadis falcinellus 18, Zwarte ibis, Saxifraga-Mark Zekhuis Plegadis falcinellus 19, Zwarte Ibis, Saxifraga-Peter Meininger Plegadis falcinellus 20, Zwarte Ibis, Saxifraga-Peter Meininger
Plegadis falcinellus 21, Zwarte Ibis, Saxifraga-Peter Meininger Plegadis falcinellus 22, Zwarte Ibis, Saxifraga-Henk Sierdsema Plegadis falcinellus 23, Zwarte Ibis, Saxifraga-Henk Sierdsema Plegadis falcinellus 24, Zwarte Ibis, Saxifraga-Henk Sierdsema
Plegadis falcinellus 25, Zwarte Ibis, Saxifraga-Henk Sierdsema