Actinia fragacea 1, Aardbei-anemoon, Saxifraga-Foto Fitis-Sytske Dijksen